Cmentarze komunalne w Człopie

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Człopa

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Cmentarze komunalne w Człopie, Mielęcinie i Wołowych Lasach stanowią mienie gminne.

2. Nadzór i zarząd nad cmentarzami komunalnymi sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może powierzyć zadania związane z administrowaniem cmentarzami podmiotowi zewnętrznemu wybranemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Biuro zarządcy cmentarzy znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

5. Biuro zarządcy cmentarzy czynne jest w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

6. Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty za usługi cmentarne w zakresie i w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Człopie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wszelkie decyzje podejmuje zarządca cmentarzy.

§ 2. 1. Cmentarze komunalne są miejscem pochówku wszystkich zmarłych, bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

2. Cmentarze komunalne przyjmują do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci.

§ 3.  Cmentarze komunalne są dostępne dla ruchu pieszego w okresie od 1 marca do 11 listopada w godzinach od 8:00 do 22:00, a w pozostałym okresie od 8:00 do 19:00.

 

Rozdział 2
Ogólne zasady zorganizowania cmentarzy komunalnych

§ 4. Wszelkie osoby przebywające na cmentarzu komunalnym oraz wykonujący roboty remontowo-budowlane/kamieniarskie, czynności  pogrzebowe i ekshumacyjne na jego terenie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń zarządcy cmentarza, a przede wszystkim zachowania spokoju i powagi tego miejsca oraz szacunku należnego zmarłym.

§ 5. 1. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego odbywa się na podstawie projektu zagospodarowania jego terenu uwzględniającego m.in. miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi i ciągi piesze lub pieszo – jezdne, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody.

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z projektem zagospodarowania cmentarza komunalnego, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatek kwiatowych, ławek, itp. nie może przekroczyć opłaconej powierzchni danego grobu. Odstępy – przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie zabudowywane, bez zgody zarządcy cmentarza.

§ 6. 1. Cmentarz komunalny utrzymywany jest jako teren zieleni z podziałem na kwatery i drogi dojazdowe (dojścia).

2. Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

3. Groby i inne miejsca pochówku powinny być oznaczone tabliczką nagrobną z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.

Rozdział 3
Obowiązki zarządcy cmentarzy

§ 7. 1. Do zakresu obowiązków zarządcy cmentarzy należą:

a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu,

b) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarza komunalnego,

c) nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z pochowaniem zmarłych na terenie cmentarza komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) dbanie o utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym cmentarza komunalnego oraz obiektów znajdujących się na jego terenie,

e) wykonanie innych czynności określonych przepisami prawa,

f) czuwanie nad zachowaniem spokoju i porządku na terenie cmentarza,

g) stwarzanie wszystkim podmiotom (osobom fizycznym, firmom pogrzebowym) jednakowych warunków przy pochówku  zmarłych.

§ 8. 1. Zarządca cmentarza zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków  przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych.

2. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania zwłok zarządca cmentarza może wstrzymać zgodę na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej.

Rozdział 4
Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza komunalnego.

§ 9. 1. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie od godz. 10.00 do 16.00         w soboty od godz. 10.00 do 13.00.

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza, istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 10. 1. Wjazd na teren cmentarza komunalnego dozwolony jest dla pojazdów posiadających zezwolenie zarządcy cmentarza, a w szczególności pojazdów:

a) związanych z jego funkcjonowaniem,

b) z przeprowadzaniem pogrzebu.

2. Wjazd na teren cmentarza komunalnego w celu wykonania robót remontowo-budowlanych/kamieniarskich, czynności ekshumacyjnych i pogrzebowych, możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wjazd na cmentarz, pobieranej przez zarządcę cmentarza.

3. Osoby wjeżdżające na teren cmentarza komunalnego obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności. Pojazdy muszą poruszać się wyłącznie po ciągach komunikacyjnych do tego przeznaczonych.

§ 11. 1. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zarządcy cmentarza.

2. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia.

§ 12. 1. Cmentarze komunalne wyposażone są w instalację wodociągową.

2. Punkt czerpalny wody może być wyłączany okresowo, gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0°C i włączany na wiosnę, gdy ustąpią przymrozki.

§ 13. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych bezwzględnie zakazuje się:

a) zakłócania ciszy i porządku,

b) spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,

c) palenia wyrobów tytoniowych,

d) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

e) jazdy pojazdami jednośladowymi i innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,

f) dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury,

g) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych przekraczających granice powierzchni grobu,

h) niszczenia zieleni,

i) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika,

j) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, wysypywania odpadów poza miejscami wyznaczonymi,

k) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami,

l) usuwania drzew i krzewów,

ł) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania zezwolenia zarządcy cmentarza,

m) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,

n) pozostawiania elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych oraz ziemi wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich, remontowo- budowlanych i ekshumacyjnych,

o) niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych, nagrobków, niszczenia elementów wystroju i malowania ogrodzenia,

p) prowadzenia działalności handlowej,

r) umieszczania reklam i ogłoszeń.

§ 14. 1. Śmieci, przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją mogił, należy składać do przeznaczonych  na ten cel pojemników, ustawionych na terenie cmentarza komunalnego.

2. Zabrania się umieszczania w pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach remontowo-budowlanych/kamieniarskich.

Rozdział 5
Ekshumacje

§ 15. 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa przypadkach.

2. Wykonanie czynności ekshumacyjnych wymaga przed ich rozpoczęciem uzyskania pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty pobieranej przez zarządcę cmentarza na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Człopie.

3. Wykonywanie czynności ekshumacyjnych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

4. Firma wykonującą czynności ekshumacyjne na terenie cmentarza zobowiązana jest do uporządkowania terenu po jej wykonaniu.

Rozdział 6
Zasady wykonywania prac remontowo-budowlanych

na terenie cmentarza komunalnego

§ 16. 1. Prace remontowo-budowlane/kamieniarskie mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym wniesieniu odpowiednich opłat.

2. Zarządca cmentarza upoważniony jest do kontroli pojazdów i osób wykonujących prace na terenie cmentarza oraz przywożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu, celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych elementów z terenu cmentarza komunalnego.

3. Zarządca cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie obowiązków i zakazów oraz innych regulacji porządkowych obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego.

4. Zarządca cmentarza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zezwolić na prowadzenie prac w innych uzgodnionych godzinach lub terminie, tj. w dni wolne od pracy.

5. Wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

6. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu komunalnym po uzyskaniu od administratora cmentarza pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac, udzielanego również w formie elektronicznej.

7. Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się ściśle na jeden określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

§ 17. 1. Wykonawcy prac na terenie cmentarza komunalnego zobowiązani są:

a) zgłosić zarządcy cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie,

b) nie narażać infrastruktury cmentarza komunalnego oraz grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

c) doprowadzić teren przyległy do stanu pierwotnego i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac,

d) nie wykraczać z pracami poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi,

e) składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach),

f) przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach (kastrach) lub urządzeniach do tego przeznaczonych,

g) zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót,

h) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i bhp,

i) zgłaszać zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót zarządcy cmentarza komunalnego przed przystąpieniem do robót,

j) wywieźć z cmentarza komunalnego ziemię wydobytą z miejsca pod grobowiec oraz inne odpady budowlane.

2. Wykonawcom prac na terenie cmentarza komunalnego zabrania się:

a) przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu po zakończeniu prac,

b) wrzucania gruzu i odpadów po pracach remontowo-budowlanych/kamieniarskich do  pojemników rozstawionych na cmentarzu komunalnym. Odpady te muszą zostać zagospodarowane przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.

3. Transport elementów nagrobka alejkami cmentarza komunalnego może odbywać się w sposób ręczny lub przy użyciu pojazdów mechanicznych, o odpowiednich do szerokości alejek własnościach skrętnych (wózki, platformy o odpowiednich gabarytach).

4. Usługę kopania i murowania grobów, powinien wykonać uprawniony podmiot, który zobowiązany jest do dostosowania się do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań zarządcy cmentarza.

§ 18. 1. Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny) wymaga zgody zarządcy cmentarza oraz bezwzględnego zastosowania się do wytycznych w tym zakresie, tj.:

a) utwardzenie należy dostosować do poziomu utwardzenia grobu sąsiedniego, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających cmentarz komunalny,

b) utwardzeniu gruntu wokół grobów powinno być wykonane w sposób umożliwiający spływ wód opadowych,

c) materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco różnić się rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery grzebalnej.

§ 19. 1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. 2. W przypadku niezastosowania się do ust. 1 zarządca cmentarza podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu komunalnym oraz może zażądać, w ustalonym terminie do 30 dni, przebudowy lub demontażu w celu dostosowania nagrobka do odpowiednich wymiarów.

3. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu powyższych czynności, zarządca cmentarza ma prawo dokonania ich na koszt dysponenta grobu.

4. Z czynności związanych z demontażem, o którym mowa w ust. 3 zarządca cmentarza sporządza protokół.

5. Ustawianie ławek, gazonów i innych elementów małej architektury, wymaga uzyskania zgody zarządcy cmentarza.

6. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez zarządcę cmentarza.

7. W przypadku nie zastosowania się do zapisów ust. 6 zarządca cmentarza zdemontuje elementy, o których mowa w ust. 5 na koszt dysponenta grobu.

8. Zdemontowane elementy, o których mowa w ust. 5 zdeponowane w magazynach zarządcy cmentarza mogą być odebrane przez osobę, która udokumentuje swoje prawo do rzeczy oraz uiści opłatę za demontaż.

9. Zarządca cmentarza przechowuje zdeponowane elementy przez okres 3 – ech miesięcy od dnia demontażu. Po tym okresie przedmioty nieodebrane uważać się będzie za porzucone.

Rozdział 7

Likwidacja grobu

§ 20. 1. Po wygaśnięciu umowy miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne).

2. Po wygaśnięciu umowy dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu
24 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne), przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

3. Kwalifikowanie grobów do likwidacji, tzw. oznakowywanie likwidacyjne oraz likwidacja grobów zgodnie z niniejszym regulaminem dokonywane jest przez powołaną w tym celu przez Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie– w drodze zarządzenia – komisję do spraw likwidacji grobów.

4. Likwidację grobu poprzedza wystawienie tabliczki informacyjnej o zamiarze jego likwidacji, którą umieszcza się na grobie na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

5. Z likwidacji grobu komisja sporządza protokół.

6. Szczątki z likwidowanego grobu – jeżeli pozostały -przenoszone są na inne miejsce wskazane przez zarządcę cmentarza. 

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Zarządca cmentarza jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Zarządca Cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji karnych wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia wynikających z niniejszego Regulaminu.